Địa chỉ: Nà Hỳ 1- Nà hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên

Lịch học tập

Từ ngày 23/05/2022 đến ngày 29/05/2022

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú